TÜRKÇE'MİZİ KORUYALIM 

Bir milleti ayakta ve bir arada tutan en güçlü bağ dildir.

Türkçe'yi mümkün oldukça doğru telaffuz etmeli ve yabancı kelimelerden arındırılmış olarak kullanmalıyız.

Genellikle Türkçe'si zayıf olanlar duygularını ifade ederken yabancı kelimeler kullanmayı yeğlemektedirler. 

Ülkemizde Türkçe etkin olarak kullanılamadığı için yabancı dil de iyi öğrenilememektedir.

Duygularımızı ve meramımızı, mümkün oldukça Türk'çe kelimeler ile ifade edersek kelime dağarcığımız gelişir. 

Günlük hayatta dilimize girmiş olan ancak Türkçe'si olan kelimler aşağıda verilmektedir. 

Mümkün oldukça Türkçe karşılığı olan kelimeleri kullanmaya özen göstermeliyiz.  

 Yaygın olarak kullanılan yabancı kelimeler 

Yaygın olarak kullanılan yabancı kelimelerin Türkçe karşılıkları
Absürd (Absurd) Saçma
Adapte Olmak Uyum Sağlamak
Adisyon (addittion)  Hesap fişi  
Agresif (Agressive) Saldırgan, kavgacı
Ambiyans Hava, Ortam
Analiz Çözümleme
Anons etmek Duyurmak
Antika (antique) Eski eşya, Eskiden kalan 
Antipatik (antipathetic)  Sevimsiz
Antre (antre, entrance)  Eşik, Giriş
Antıparantez  Bu arada, Sırası gelmişken ..., Bahusus 
Assist Yapmak Yardım etmek
Bilbord İlan tahtası
Brifing Bilgilendirme (brifing vermek - Bilgilendirme toplantısı yapmak)
Body-guard Koruma - Muhafız
Bye Bye Hoşça kal
Catering Yemek hizmeti
Center Merkez
Check Etmek Kontrol Etmek
Cv Özgeçmiş
Damping Ucuzluk
Data Veri
Davnload etmek İndirmek
Deklare etmek Bildirmek
Deklerasyon Bildirge
Demo Tanıtım
Demostrasyon (demestration) yapmak Gösteri yapmak,
Departman (Department) Daire, Bölüm, Şube
Direkt (direct)   (35-40 kelimenin karşılığı)  Doğrudan, Dolaysız, Vasıtasız, Kestirmeden 
Direktörlük Müdürlük, Genel Müdürlük
Disjokey - DJ Radyo sunucusu
Dizayn (desiğne) Tasarım
Doküman (document) Belge, Vesika
Driver Sürücü
Duayen Meslek piri; kıdemlilik bakımından başta gelen diplomat
Duble Çift; duble yol -> çift yönlü yol; duble pide -> ikili pide; duble çay -> büyük çay
Dubleks İki katlı
Elimine etmek (eliminate) Elemek, Tasfiye etmek
E-Mail E-Posta
Emergency Acil, İvedi
Empati Diğergam - Başkalarını düşünen, bencil olmayan
Empoze etmek Dayatmak, kabule zorlamak, Yerleştirmek, Kandırmak
Enerjik (enerjetic) Hareketli
Entegre olmak Bütünleşmek
Eskalasyon (escalation)  Yükseltmek, Fiyat artırmak, Artış  
Ekstra Fazladan
Faktör (factor)  Etmen 
Feedback Geri bildirim
Final Son, (finaller - son imtihanlar/sınavlar)
Fizibil (feasible)  Yapılabilir 
Fizibilite  Yapılabilirlik 
First Leydi Hanım ağa, Hanım Efendi
Flaş haber Çarpıcı, önemli haber
Flora Bitki örtüsü; çiçek
Fobi (phobia)  Korku 
Full Tam, Dolu
Fulle Doldur
Full Time Tam Gün
Geleria Bedesten
Global Küresel
Halisinasyon ( hallucination)   Hayal görme 
Hobi (hobby)  Uğraş, merak
İllegal Yasadışı
İllüzyon (illision)  Yanılgı 
İmitasyon (imitation) Taklit, benzer, kopya (ürün, imalat)
İrrite etmek (irritate) Kızdırmak, Tahrik etmek, Tahriş etmek, gıcık etmek (argo)
İzalasyon (isolation) İzole etmek, yalıtmak
Jargon (jargon)   Teknik terim 
Jenerasyon Nesil, Kuşak
Kapadokya (cappadocia)  Göreme 
Kapasite (capacity)   Hacim, Oylum, İstiap haddi, Yetenek 
Kiosk Küçük kulube, köşk
Kominikasyon (Communication) İletişim
Kompitur Bilgisayar
Konfirmasyon (confirmation) Doğrulama 
Koordinasyon Eşgüdüm
Kriter (criteria) Ölçüt
Kritik yapmak (crtitisize)   Eleştirmek 
Kümülatif (cumulative) - (Kümülatif harcama)  Birikmiş, Birikimli, Toplu - (Birikimli harcama) 
Laptop Dizüstü Bilgisayar
Link Bağlantı
Lili rengi Leylak rengi
Mafya Şehir Eşkiyası
Maksimum (maximum) Azami, En fazla
Mantalite Anlayış, zihniyet
Market (market) - Marketing  Mağaza, Bakkal, Çarşı, Pazar, Piyasa, Alışveriş etmek - Pararlama
Market - süper/hiper/gross market Büyük/toptancı mağaza
Mega Büyük (mega projeler - büyük projeler, mega kent - büyük şehir)
Mikro Küçük; mikro kredi - düşük/küçük kredi
Minimum (minimum)  Asgari, En az
Moderatör (moderator) Toplantı yürütücüsü; Kolaylaştırıcı
Modern (modern)  Çağdaş 
Moral (morale)  Ruh hali; (maorali bozulmak - içine korku düşmek)
Mönü Yemek listesi, yemek çeşidi
Nakavt etmek (knock out)   Devrilmek, Devirmek, Oyun dışı etmek 
Nick Name Takma Ad, lakap
Nostalji Eskiye hasret, özlem
Objektif Nesnel, tarafsız, adil
Okey Pekala, olur, tamam
Okeylemek Tamamlamak
Oley Yaşasın, varol
Online Çevrim içi
Partner Eş, oyun arkadaşı
Part-Time Yarı-zamanlı
Piknik Mesire, kır gezintisi
Platform Seki, alan; Yüksekçe yer; Oluşum, Kurul
Play off Elemeli Turnuva
Plaza İş hanı
Perspektif (Perspective) Bakış Açısı
Prensip (principle)  İlke 
Prestij İtibar, Saygınlık (prestijli aileler - itibarlı aileler)
Prezentasyon (presentation) Sunum, takdim
Printer Yazıcı
Print out çıktı, yazıcıdan alınan çıktı
Poşet torba
Proveke Etmek Kışkırtmak
Rasyonilazyon (rationalization)   Akla uygun bir açıklama bulmak, Makul hale getirme  
Rasyonel (rationale) - (Rasyonelleştirme ....)  Makul, Gerçekçi, Akıllı, Hesaplı - (makul hale getirme ...) 
Relaks olmak Rahatlamak
Revize etmek (revise,corrected)  Düzeltmek, Yeniden düzenlemek 
Save etmek (save) Saklamak, kaydetmek
Sempatik (sympathetic) Sevimli, Uygun, Cana yakın, Ahenkli 
Shov center Sergi / gösteri merkezi
Show room Sergi yeri
Şovmen (show man) Gösteri adamı, gösterei yapan adam
Skenir (scanner) (metin, yazı) Tarayıcı 
Skor bord (Scor Board) Sayı tabelası
Spekülasyon (speculation)  Akıl yürütme
Spekülatör Vurguncu
Spiker Sunucu, konuşmacı
Sponsor (sponsor)  Kefil, Hami, Destek, Destekleyen, Himaye eden, Koltuk çıkan 
Spontane ... (spontaneus)  Ani, duruma bağlı olarak ortaya çıkan ..., kendiliğinden ...  
Star Yıldız; ünlü sanatçı
Start almak Başlamak
Store Dükkan
Şoke olmak Şaşırmak, hayrete düşmek
Tırıvırı işler (trivial) - argo  Önemsiz işler 
Tayming (timing) Zamanlama, zaman ayarı
Trend (trend)   Eğilim, Yol 
Tripleks Üç katlı
Vav Vay - Şasma belirtisi; Abuu (şaşırma ve korku bildiren ifade)
Villa Köşk, müstaki ev
   
Özenti amaçlı kullanılan yabancı işyeri adları Yabancı isim kullanan işyerlerine gitmemeye özen gösteriyorum

Footwear,

La Sofa,

Ancara Tava,

Pasha Resaurant,

Beauty Salon,

Autwax - Car Care Center,

Angora automat car wash center,

 
   
-
Not : Bu listeye ilave etmek istediğiniz kelimeleri lütfen  E-Posta ile yazınız